advert 1
advert 2
advert 3
Par LNKC Drukāt

LATVIJAS NACIONĀLAIS KULTŪRAS CENTRS

Misija

1. Veidot radošu, pašapzinīgu, tolerantu un kultūratbildīgu nāciju;

2. Stiprināt latvisko kultūrapziņu un radīt labvēlīgus apstākļus ikviena indivīda radošai līdzdalībai Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm.

 

Darbības jomas

1. Kultūras un radošās industrijas izglītība;

2. Nemateriālais kultūras mantojums;

3. Tautas māksla;

4. Dziesmu un deju svētku tradīcija.

 

Vidējā termiņa mērķi 2012.-2018.

1. Motivētas, izglītotas un iesaistītas vietējās kopienas Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un tālāknodošanai nākamajām paaudzēm;

2. Nostiprināti Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba ilgtspējas faktori;

3. Daudzveidīgs, kvalitatīvs un pieejams kultūrizglītības piedāvājums nacionālās identitātes stiprināšanai un radošas ekonomikas izaugsmei.

 

Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums

Latvijas Nacionālā kultūras centra struktūra

Latvijas Nacionālā kultūras centra ētikas kodekss

Latvijas Nacionālā kultūras centra rīcības plāns - 2013 stratēģijas ieviešanai

Latvijas Nacionālā kultūras centra attīstības stratēģija 2012. - 2018 . *

 

* Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr.931 „Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums” Kultūrizglības un nemateriālā mantojuma centrs ar 2012. gada 18. decembri ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Papildus vēršam uzmanību uz to, ka 2012. gada Centra direktores apstiprinātā darbības stratēģija 2012. -2018. gadam nemainās.

 

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra publiskais pārskats par 2010.gadu

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra publiskais pārskats par 2011.gadu

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra publiskais pārskats par 2012. gadu

 

LNKC logo